Lütfen Bekleyiniz
Dolar 33.0427 Euro 35.8404 Sterlin 42.6399
Dolar 33.0427 Euro 35.8404 Sterlin 42.6399
25 Temmuz 2024 / Perşembe /
BESOB BURSA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ
33.0427        35.8404        42.6399
BURSA
Parçalı Bulutlu
27°
Anasayfa     İletişim

KVKK Aydınlatma Metni

BURSA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK ) AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla BESOB tarafından hazırlanmıştır.

Kanunun 10. maddesi uyarınca; tabi olduğumuz 5362 Sayılı Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve ilgili mevzuat gereği sunulan hizmetler kapsamında; faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere, birliğe bağlı odaların üyeleri, ürün veya hizmet alan kişiler, çalışan adayları, birlik çalışanları, stajyerler, ürün veya hizmet sağlayan tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş ortakları, ziyaretçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ve çalışanları olmak üzere ilgili kişileri kapsayacak şekilde oluşturulan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

Veri sahibi ilgili kişi gruplarına göre ayrı ayrı aydınlatma ve bilgilendirme metinleri ayrıca hazırlanmış olup, yetkili birimlerden politikalarımızı temin edebilirsiniz.

1. Veri Sorumlusu:

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Bursa Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (“BESOB”) tarafından, “KVKK” 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, KVKK 4.maddesinde belirtilen; “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma, c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” genel ilkelerine, KVKK 5. ve 6. maddesi ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

2.1. Birliğimizin tabi olduğu 5362 Sayılı Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu, Esnaf Ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları Ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri Veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği, Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliği, Esnaf Ve Sanatkârlar Sicili Yönetmeliği hükümleri ve ilgili mevzuat gereği sunulan hizmetler kapsamında hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bu kapsamda oda üyeleri olmak üzere ilgili kişilere karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

2.2. Birliğin tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, gerekli faaliyetlerinin sürdürülmesi,

2.3. Odalar, Birlik, Federasyon ve Konfederasyon olmak üzere Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları faaliyet süreçlerini yerine getirmek.

2.4. Oda üyeleri olan Esnaf ve sanatkarlar ile ürün veya hizmet alan kişilere yönelik hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

2.5. Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı olan ESBİS kapsamındaki faaliyet süreçlerini yerine getirmek.

2.6. Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

2.7. Kurumsal iletişim faaliyetlerini sağlamak, Birliğin işlem güvenliğini sağlamak,

2.8. BESOB ile üçüncü kişiler, kurum ve kuruluşlar arasında yapılan sözleşmeler ve protokoller kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ifa edebilmek.

2.9. BESOB ile iş ilişkisi içerisinde bulunan gerçek veya tüzel kişilerle irtibatın sağlanması, yasal bildirimlerde bulunmak, ilgili kişi ve kuruluşlarla ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

3. İşlenen Kişisel Veriler:

Birliğimiz ile kişisel verileri işlenen oda üyeleri ve ilgili kişiler arasındaki hukuki ilişkiye bağlı olarak; faaliyet alanı ile sınırlı olmak üzere, birliğe bağlı odaların üyeleri, ürün veya hizmet alan kişiler, çalışan adayları, birlik çalışanları, stajyerler, ürün veya hizmet sağlayan tedarikçiler, tedarikçi çalışanları, iş ortakları, ziyaretçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ve çalışanları olmak üzere ilgili kişilerin; kimlik, iletişim, özlük bilgisi, hukuki işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, finans bilgileri, mesleki deneyim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar, özel nitelikli kişisel verilerden sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri olmak üzere kişisel verileri işlenmektedir. Birliğimiz tarafından işlenen kişisel veriler ilgili kişi grubuna göre farklılık arz etmektedir. Veri sahibi ilgili kişilere yönelik aydınlatma ve bilgilendirme metinleri ayrı ayrı düzenlenmiş olup, ilgili kişilere yönelik olarak aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirilmektedir. İlgili kişi grupları ile işlenen kişisel veriler ile ilgili detaylı bilgi için internet sayfasında yayınlanmış olan Kişisel Verileri İşleme ve Koruma Politikamızdan inceleyebilirsiniz.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Bu aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verileriniz; “Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği” başlığı altında 2. maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Birlik yönetim kurulu üyelerine, yetkili birimlerimize, gerektiğinde bilgi işlem teknik desteği sağlayan hizmet sağlayıcılarına, tedarikçilere, iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarına, özel hukuk tüzel kişilerine, avukatlarımıza, yargı organlarına, T.C. Ticaret Bakanlığı ve bağlı birimleri ile Valilikler, Belediyeler, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Birlikler, Federasyonlar, Konfederasyon olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan kişisel veriler bakımından herkese açık olarak kamuoyuna Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenerek, ilgili mevzuata dayalı olarak aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz; oda üyelerinin mevzuat kapsamında ilgili birimlere yaptıkları başvuru, talep ve sicil işlemleri sırasında sunulan bilgi ve belgelerin sunulması suretiyle sözlü veya yazılı olarak, basılı formların, elektronik ortamlarda bulunan formların doldurulması suretiyle, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması, stajyerler ve çalışan adayları için iş başvuru formunun doldurulması, gerekli evrakların sunulması, sözleşmelerin kurulması, ifası, mali ve sosyal haklara ilişkin finans, muhasebe bilgilerinin işlenmesi, satın alma, tanıtım, kalite ve kurumsal gelişim faaliyetleri sırasında kişisel verilerin işlenmesi, Birlik merkezini ve bağlı birimlerini ve eklentilerini, ortak alanları kullanmanız sırasında, web sayfamızı kullanmanız, internet üzerinden kullanıma sunulan uygulamalar ve bilişim sistemlerinin kullanılması, uzaktan erişim kanallarını kullanmanız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, telefon iletişim kanalları vasıtasıyla Birlik faaliyetleri kapsamında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.Birliğimiz tarafından işlenen kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ve aşağıda yazılı şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak işlenebilmektedir.

Buna göre, Kanunun 5/1 maddesi “ilgili kişiden açık rıza alınması”, 5/2-a maddesinde “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 5/2-c maddesinde “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2-ç maddesinde “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 5/2-d maddesinde “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, 5/2-e maddesinde “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, 5/2-f maddesi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ürün veya hizmet alan kişilerin bazı sağlık verileri bakımından Kanunun 6/3 maddesinde “..kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın” belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddeleri uyarınca işlenmekte, toplanmaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı):

Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde Birliğimize başvurarak, kişisel verilerinin;

  • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre haklarınıza ilişkin taleplerinizi Birliğimiz web sitesinde bulunan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak, Bursa Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Anadolu Mh. 1. Kader Sk. No:13 K:7 Esnaf Hizmet Binası Yıldırım Bursa Türkiye adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat veya besob1952@ttmail.com adresine elektronik posta göndererek, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan bursaesnafodalaribirligi@hs04.kep.tr üzerinden elektrik posta göndererek veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

Birliğimize iletilen talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, talebinize göre yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

Detaylı bilgi için www.besob.org.tr adresinde bulunan Politikalarımızı inceleyebilirsiniz.

BURSA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ

Adres: Anadolu Mh. 1. Kader Sk. No:13 K:7 Esnaf Hizmet Binası Yıldırım Bursa Türkiye
Telefon: +90(224) 362 39 80 - +90(224) 362 77 75
Kep Adresi: bursaesnafodalaribirligi@hs04.kep.tr
E-Posta: besob1952@ttmail.com
Websitesi: www.besob.org.tr
BESOB HABERLER
BESOB Başkanı Bilgit, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde Konuşmacı Olacak
BESOB Başkanı Bilgit, E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde Konuşmacı Olacak BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilecek E-Ticaret ve Dijital Dönüşüm Zirvesi'nde konuşmacı olara... Detaylar
BESOB FOTOĞRAFLAR
Esnaf buluşmamızda MHP Yetkililerini ağırladık.
Esnaf buluşmamızda MHP Yetkililerini ağırladık.
BESOB VİDEOLAR
Biz Bize'nin konuğu BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit
Biz Bize'nin konuğu BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit